Introduktion

Dansk LEI er et dansk selskab (CVR: 39175606), der registrerer, vedligeholder og fornyer Legal Entity Identifier (LEI) koder på vegne af juridiske enheder, f.eks. virksomheder. Dette sker i samarbejde med Global Legal Entity Identifier Foundation’s (GLEIF) akkrediterede LEI udstedere og i overensstemmelse med GLEIFs vilkår og betingelser.

Disse vilkår og betingelser finder anvendelse og accepteres ved bestilling af Dansk LEI’s LEI-kode service.

Ved accepten af disse vilkår og betingelser autoriserer den juridiske enhed (Selskabet) Dansk LEI til at registrere, vedligeholde, flytte og forny LEI-koden på vegne af Selskabet.

Selskabets accept af vilkår og betingelser skal ske via en Kontaktperson. Kontaktpersonen kan være ejer, ansat eller tredjepart. Det er vigtigt, at Kontaktpersonen har den nødvendige bemyndigelse til at agere på Selskabets vegne. Kontaktpersonen registrerer relevant information om Selskabet hos Dansk LEI. Kontaktpersonen indestår for at registreringen er lovligt foretaget. Herunder at der foreligger behørig bemyndigelse og at de oplyste informationer er korrekte.

Dansk LEI kontrollerer, at informationerne er fyldestgørende for den videre registrering. Dansk LEI er ikke forpligtiget til at efterprøve rigtigheden af de registrerede informationer, men kan videreformidle dem til relevante samarbejdspartnere, som de er registreret.

Dansk LEI forbeholder sig ret til at kontakte Kontaktpersonen og Selskabet for at anmode om yderligere information eller dokumentation f.eks. fuldmagt.

Oprettelse af LEI-kode

Leveringstid og pris fremgår af Dansk LEI’s website.

En nyoprettet LEI-kode er aktiv fra udstedelse og 12 måneder frem. Ved oprettelsen er der mulighed for at tilvælge fornyelse af LEI-koden for flere perioder.

LEI-koden sendes til Kontaktpersonens e-mailadresse. Desuden vil LEI-koden blive gjort tilgængelig i det officielle LEI-register: Global Legal Entity Identifier Index (GLEI Index). GLEI Index opdateres typisk med LEI-koden den efterfølgende dag i tidsrummet kl. 12-14.

LEI-koden er gyldig ved udstedelsen. Enkelte banker, brokere eller lignende accepterer dog først gyldigheden af LEI-koden, når den er synlig i GLEIF index.

Fornyelse af en LEI-kode

Prisen for fornyelse fremgår af Dansk LEI’s website.

LEI-koden skal, ifølge GLEIF’s regler, fornyes hver 12. måned for at forblive aktiv. Informationerne tilknyttet LEI-koden skal bekræftes eller tilpasses. Selve LEI-koden ændrer sig ikke ved fornyelse. Efter fornyelsen er koden aktiv i 12 måneder. Når fornyelsen er gennemført, sendes en email til Kontaktpersonen.

Dansk LEI tilbyder fornyelse for flere perioder (se website for konkrete tilbud).

Manuel fornyelse

Ved manuel fornyelse kontakter Dansk LEI Kontaktpersonen inden LEI-koden’s udløb. Kontaktpersonen skal bekræfte eller tilrette informationer og foretage betaling for fornyelsen.

Automatisk fornyelse

Ved automatisk fornyelse vil Kontaktpersonen blive kontaktet før fornyelse med den aktuelle fornyelsespris og en opfordring til at opdatere Selskabets informationer, hvis der er sket ændringer.  Er der ingen ændringer I Selskabets informationer skal Kontaktpersonen ikke foretage sig yderligere og betalingen vil blive gennemført samtidig med fornyelsen.

Det er Kontaktpersonens pligt at sikre, at betalingsoplysningerne er gyldige. Kan betalingen ikke gennemføres bortfalder aftalen om automatisk fornyelse. Dansk LEI vil kontakte Kontaktpersonen/Selskabet for at sikre at dette ikke sker utilsigtet.

Hvis Selskabet ikke ønsker at gennemføre den automatiske fornyelse, skal aftalens annulleres senest 90 dage inden næste fornyelses dato (Next Renewal datoen i GLEF indexet).

Flyt LEI-kode håndteringen til Dansk LEI

Ønsker du at flytte din LEI håndtering til Dansk LEI, skal du vælge ydelsen Overflyttelse eller Overflyttelse og fornyelse på websitet og angive relevante oplysninger.

Vedligeholdelse af LEI informationer

Sker der ændringer i Selskabets informationer, er det Selskabets pligt at oplyse Dansk LEI om disse ændringer, f.eks. via e-mail. Ændringer, der er registret i Det Central Virksomhedsregister, indhenter Dansk LEI af egen drift. Hvis Selskabet er kunde ved Dansk LEI sørger Dansk LEI for, at GLEI Index opdateres med ændringerne.

Om betaling

Medmindre andet aftales skal betaling finde sted før Dansk LEI leverer den aftalte service.

Betaleren er det selskab, der er registreret sammen med kontaktpersonen.

Faktura fremsendes via e-mail som link til online faktura som Selskabet kan downloade eller som vedhæftet fil. Metoden bestemmes af Dansk LEI.

Fortrydelsesretten ophører, når registrerings- eller fornyelsesprocessen er igangsat.

Kan registreringen ikke gennemføres på grund af manglende information eller dokumentation fra Selskabet vil Dansk LEI kontakte Selskabet for at tilvejebringe den nødvendige information. Hvis Selskabet ikke frembringer den manglende information indenfor 15 hverdage, vil Dansk LEI forbeholde sig ret til at opkræve betaling for den bestilte service, selvom en aktiv LEI-kode ikke kan leveres.

Hvis de angivne informationer betvivles eller er fejlagtige og ikke bringes i orden ved henvendelse, kan LEI-koden suspenderes af GLEIF organisationen. Betalingen refunderes hverken helt eller delvist hvis LEI-koden suspenderes eller Selskabet uanset årsag ikke benytter LEI-koden.

Betalingen for flere perioder fornyelse refunderes hverken helt eller delvist.

Betalingen refunderes hverken helt eller delvist, hvis LEI-systemet ændres eller ophører.

Moms

Dansk LEI opkræver moms, hvor det er relevant, i overensstemmelse med de danske momsregler. Hvis det betalende selskabs i denne sammenhæng måtte have krav på refusion af moms, er det udelukkende det betalende selskabs ansvar at kræve momsen refunderet hos relevante skattemyndigheder. Dansk LEI udsteder faktura med oplysninger om købet, men bistår ikke yderligere.

Betalende selskab er hjemmehørende i Danmark

Alle betalende selskaber hjemmehørende i Danmark opkræves dansk moms på 25%.

Betalende selskab er hjemmehørende i et andet EU-land end Danmark

Hvis Dansk LEI kan bekræfte, at det oplyste EU momsnummer er gyldigt på registreringstidspunktet, opkræves der ikke moms. Det betalende selskab er forpligtiget til at afholde moms i hjemlandet i henhold til princippet ”omvendt betalingspligt”.

Hvis der ikke kan identificeres et gyldig EU momsnummer opkræves der dansk moms på 25%.

Betalende selskab er hjemmehørende i et land udenfor EU

Er det betalende selskab registreret udenfor EU, vil betalingen ikke blive pålagt dansk moms.

Generelt

Aftalen indgås mellem to erhvervsdrivende parter og er alene underlagt dansk lov. Alle tvister, som måtte udspringe af denne aftale og kræve domstolsafgørelse, skal afgøres ved dansk domstol på dansk grund.

FN-konventionen om internationale køb (CISG) finder ikke anvendelse.

Dansk LEI kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af forsinket eller mangelfuld LEI kode.

Dansk LEI forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser uden varsel. De vilkår og betingelser der gælder for Selskabet er dem der er gældende ved aftalen indgåelse.

Selskabet accepterer, at informationen, der indgår i GLEIF Indexet, bliver anvendt, videregivet og offentliggjort i henhold til GLIEF’s retningslinier (www.gleif.org).

 

Dansk LEI ApS
Friis Hansens Vej 5
7100 Vejle
CVR: 39175606

Version: 27-02-2020